رای شماره 642 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده:9801056 شماره دادنامه: 9909970906010642 تاریخ: 15/4/99

شاکی:آقای کمال حیدرزاده

طرف شکایت:استانداری استان آذربایجان غربی

موضوع شکایت:ابطال تصمیم موضوع نامه‌ی شماره 46473؍97؍14 مورخ 2؍8؍1397 مشاور و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری آذربایجان غربی

استانداری آذربایجان غربی در پاسخ به شهردار ربط، به موجب نامه مورد شکایت با انعکاس مفاد بخشنامه ستادکل نیروهای مسلح مواردی را در خصوص جبهه کارمندان اعلام می کند که موجب اعتراض شاکی است.

متن مقرره مورد شکایت:

جناب آقای فیضی شهردار محترم ربط - موضوع آقای کمال حیدرزاده - سلام علیکم ؛ با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) -احتراماً، بازگشت به نامه شماره 1393؍97؍ص مورخ 1؍8؍1397 در خصوص برخورداری آقای کمال حیدرزاده از فوق العاده ویژه ایثارگری در احکام کارگزینی به پیوست تصویر نامه شماره 78؍51؍46013 مورخ 24؍11؍1394 معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به حضور ارسال می‌گردد. با عنایت به بندهای اول و سوم نامه فوق الذکر، انجام وظیفه در مناطق عملیاتی و امنیتی پس از پایان دوران دفاع مقدس (31؍6؍1359 الی 29؍5؍1367) به عنوان سابقه حضور در منطقه جنگی و جبهه منظور نگردیده و همچنین احتساب 4؍3 (سه چهارم) خدمت کارکنان وظیفه در مناطق مذکور به عنوان خدمت داوطلبانه نیز صرفاً در بازه ایام دفاع مقدس قابل محاسبه می‌باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. علی پیاممشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استان

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است از تاریخ19؍6؍1367 لغایت 15؍1؍1368به مدت 6 ماه و 15 روز در جبهه شمالغرب کشور و شهر سردشت حضور فعال داشته و مجدداً از تاریخ31؍2؍1371 لغایت 10؍6؍1372نیز به مدت 15 ماه و 10 روز در مناطق امنیتی درگیر شهر سردشت حاضر بوده است که برابر بندهای (1) و (2) مصوبه‌ی شماره 3610؍1333؍28 مورخ 28؍9؍1396 ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص «تعیین محدوده‌ی مناطق عملیاتی، جنگی و امنیتی»، به‌صراحت محدوده‌ی مناطق «اشنویه، پیرانشهر و سردشت»، به‌عنوان مناطق جنگی و امنیتی درگیر در دوران دفاع مقدس ذکر شده است. براساس بخشنامه‌ی شماره 2؍41؍513؍زم 12؍11؍1389 و ابلاغیه‌ی شماره 55؍2223؍10 ن؍335 مورخ 31؍4؍1388 ستاد کل نیروهای مسلح، مدت حضور در مناطق جنگی و امنیتی درگیر در مناطق شمالغرب و سردشت، از تاریخ30؍5؍1367 لغایت 31؍7؍1375مورد پذیرش قرار گرفته و با عنایت به بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های مذکور، فوق‌العاده‌ی ایثارگری محاسبه و پرداخت می‌شد، اما با ابلاغ نامه‌ی مورد شکایت، موجبات قطع امتیاز فوق‌العاده‌ی ایثارگری فراهم گردید که این، مغایر مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بندهای (ذ) و (ر) ماده (88) قانون برنامه‌ی ششم توسعه و همچنین مغایر با ماده (47) قانون [اجرای] احکام مدنی می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی به‌ طور خلاصه اعلام داشته: شاکی از همکاران استانداری نبوده و از کارکنان شهرداری «ربط» از توابع شهرستان سردشت می‌باشد و نظر به اینکه شهرداری‌ها یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب شده و دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند، لذا ادعای نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق بند (4) ماده (84) قانون آیین دادرسی مدنی، متوجه خوانده (استانداری) نیست.

پرونده در جلسه مورخ 26؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء، مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاًبه موجب بند 1-9 از سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موضوع مصوبه شماره 50639؍ت49185ه مورخ 23؍4؍1394 هیات وزیران، مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی (عملیاتی نامنظم) از طریق ستادکل نیروهای مسلح اعلام می‌شود و ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این امر تاکید نموده است. ثانیاًستاد کل نیروهای مسلح پیشتر به موجب بند 1 ماده 4 ابلاغیه شماره 206؍40؍11ط مورخ 21؍10؍88 با توجه به ماده 1 تصویب نامه شماره 51700؍15744 ه مورخ 27؍1؍76 هیات وزیران طول سال های دفاع مقدس را از تاریخ 31؍6؍1359 تا 29؍5؍1367 تعیین کرده است و حضور در بازه زمانی مذکور در مناطق جنگی و عملیاتی را به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی نموده است و این امر مبنای محاسبه امتیازات ایثارگری قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 برای ایثارگران می‌باشد و ثالثاًپیشتر نیز هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه طی دادنامه های شماره 150 مورخ 26؍6؍1397 و شماره 9809970906010519 مورخ 12؍8؍1398 شکایت از بازه زمانی مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرده است. بنابراین مقرره مذکور در بخش دوم نامه مورد شکایت که در راستای مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها