مفهوم قضایی واژه تقلیل مجازات مندرج در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: واژه تقلیل مجازات در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی با وحدت ملاک از تعریف تقلیل در بند ت ماده مذکور، به معنای تخفیف است که اعم از تقلیل و تبدیل می‌باشد

رای دادگاه بدوی

:در خصوص اتهام آقای م. خ. فرزند غ. دایر بر الف- ایجاد مزاحمت تلفنی ب- توهین موضوع کیفرخواست تنظیمی. دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده، ملاحظه متن پیامک های استخراج شده و اقرار متهم در دادسرا ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص بر این اساس مستندا به مواد 608 و 641 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت اتهام توهین به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. در ما نحن فیه دادگاه با رعایت بند الف ماده 37 و بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 همین قانون مجازات حبس وی را به یک ماه تقلیل می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خواجه خسان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/07 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث توهین به 74 ضربه شلاق و از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی و با اعمال تخفیف به ماه حبس محکوم شده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه اولا مجازات ماده 641 حبس از یک تا شش ماه است بنابراین صدور حکم به یک ماه مجازات قانونی جرم بدون تخفیف است لذا با حذف مواد 37 و 38 از دادنامه، اصلاح می‌گردد ثانیا طبق قاعده امری ماده 66 قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات آن ها شش ماه حبس باشد به جای حبس مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند ثالثا کلمه تقلیل در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی با وحدت ملاک تعریفی تقلیل در بند ت ماده مذکور، به معنای تخفیف است که اعم از تقلیل و تبدیل می‌باشد لذا با رعایت بند ب ماده 86 ناظر به بند ب ماده 83 حبس مندرج در دادنامه به هجده میلیون ریال مجازات جایگزین حبس تبدیل می‌گردد و درنهایت به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح مذکور تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع
برچسب‌ها