قابلیت احضار متهم همزمان با ابلاغ نظریه کارشناس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قابلیت احضار متهم همزمان با ابلاغ نظریه کارشناس

پرسش

در زمانی که نظریه کارشناسی دال بر تقصیر پزشکی یا دال بر جعلیت سند و متعاقباً تعیین جاعل صادر می‌گردد؛ آیا می‌توان هم‌زمان با ابلاغ نظریه کارشناسی متهم را نیز احضار کرد یا اینکه می‌بایستی تا انقضای مهلت اعتراض به نظریه کارشناس صبر نمود و پس از آن و با توجه به وضعیت پرونده اقدام مقتضی را انجام داد؟

نظر هیات عالی

منع احضار بدون دلیل متهم، مذکور در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از فرض پرسش است که نظریه کارشناسی علیه متهم وجود دارد و صرف حق اعتراض متهم به نظریه کارشناسی مفید عدم احضار وی نمی‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم مورد تائید است.

نظر اکثریت

سختگیری قانون‌گذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری به این دلیل است که فرد بدون دلیل احضار نگردد؛ اما در فرض سوال چنانچه شخص را احضار کنیم با توجه به وجود نظریه کارشناسی دال بر وقوع جعل و همچنین تعیین جاعل دیگر احضار ما بدون دلیل نیست و الزامی نیز به گذشت فرصت 7 روزه منعکس در ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد.

نظر اقلیت

مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مقررات آمره است و اصل تفسیر به نفع متهم را نیز داریم و قانون‌گذار از اینکه مهلت هفت‌روزه را مشخص کرده به جهت این بوده که فرصت تدارک دفاع را به اشخاص بدهد؛ لذا در اینجا تا اتمام مهلت منعکس در ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌توان فرد را احضار کرد.

منبع
برچسب‌ها