مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی و توقف عملیات اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت دادگاه و توقف عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است هرچندکه به عنوان دستور موقت، به تبع دعوای ابطال عملیات اجرایی درخواست شده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه دعوی آقایان ن.پ. و م.الف. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقایان س.الف. و الف.الف به خواسته صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه --- الف.و... صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی در پرونده مذکور با احتساب خسارات دادرسی که در تاریخ 1393/06/19 به آن شعبه ارجاع و به کلاسه --- یا 486 - / 93 ثبت شده بود به موجب دادنامه تایپ نشده به شماره 577 - / 93 -- 1393/06/20 به استناد مقررات قانونی مندرج ضمن اعلام اینکه رسیدگی به دعوای ابطال یا اصلاح اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی بر اساس دعوای مذکور در صلاحیت دادگستری است لیکن دعوای ابطال عملیات اجرایی و دستور موقت راجع به آن طبق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1383 ریاست قوه قضائیه در صلاحیت رئیس اداره ثبت محلی است قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی صلاحیت اداره ثبت ارومیه صادر و پرونده را جهت تعیین به دیوان عالی کشور ارسال نمود که به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س.کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در موردتقاضای تعیین صلاحیت مزبور مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی مندرجات پرونده امر و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی ر.م. به وکالت از آقایان ن.پ و م.الف. به طرفیت آقای س.الف. و الف.الف تقاضای صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه --- الف صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی در پرونده مذکور به شرح مرقوم نظر به اینکه درخواست ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت محاکم دادگستری است لذا با اصلاح قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور در این قسمت پرونده امر برای ادامه رسیدگی به دادگاه یادشده اعاده می‌گردد اما در مورد دیگر قسمت خواسته مبنی بر تقاضای توقف عملیات اجرایی... به شرح مرقوم به استناد مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید قرار مورد صلاحیت صادره به شایستگی رئیس ثبت مربوطه اصدار رای می‌نماید.

مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - کیقبادی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها