مرجع صالح رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به اختیار زوجه در اقامه دعاوی خانوادگی در محل سکونت خود و یا محل اقامت خوانده، طرح دعوی ملاقات فرزند مشترک که نشات گرفته از امور خانوادگی مربوط به زوجین است، در دادگاه محل اقامت زوجه قانونی و معتبر است.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت پرونده کلاسه فوق خانم ز. ع.گ. دادخواستی به طرفیت آقای غ. ف. به خواسته ملاقات دو فرزند مشترک تقدیم محاکم عمومی حقوقی شهریار محل اقامت خود کرده است که به شعبه چهارم دادگاه‌های حقوقی آن شهرستان ارجاع و به موجب قرار شماره --- -- 1393/12/11 ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم حقوقی کلاردشت اعلام نظر کرده است پس از وصول پرونده به حوزه قضایی کلاردشت و ارجاع به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان مذکور این شعبه نیز با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 و به موجب قرار شماره --- -- 1393/12/28 صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرار‌های طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعب چهارم دادگاه حقوقی شهریار و شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کلاردشت به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به محل اقامت خواهان در حوزه قضایی شهریار و اینکه دعوی مورد بحث نشات گرفته از امور خانوادگی مربوط به زوجین «اصحاب دعوی» می‌باشد مستندا به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلاردشت صائب است و با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهریار حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها