تشدید قرار تامین کیفری پس از کشف بزه جدید و بدون تفهیم اتهام

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/08
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تشدید قرار تامین کیفری پس از کشف بزه جدید و بدون تفهیم اتهام

پرسش

چنانچه در خصوص متهم، قرار تأمین کیفری صادر شود و در جریان تحقیقات بزه های جدید منتسب به وی کشف شود. آیا می توان قبل از تفهیم اتهام بزه های جدید، نسبت به تشدید قرار تأمین کیفری اقدام نمود؟

نظر هیئت عالی

تشدید قرار تأمین بدون تفهیم اتهام بزه مکشوف جدید موجه نیست، لهذا توجهاً به اطلاق مادتین 217 و 243 قانون آیین دادرسی کیفری نظریه اکثریت قضات محترم صائب است.

نظر اکثریت

نمی توان به صرف کشف بزه جدید و بدون تفهیم اتهام قرار تامین را تشدید کرد. برای تشدید قرار نیاز است مبنای آن شناخته شود و صرف کشف بزه به عنوان مبنا شناخته نمی شود چرا که ممکن است در مقام تحقیق از وی، ادله در راستای برائت خود ارائه نماید.

نظر اقلیت

با توجه به مواد 243 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری امکان تشدید بدون تفهیم اتهام وجود دارد و هدف از این اقدام جلوگیری از فرار متهم می‌باشد چرا که قرار فعلی با توجه به شرایط و بزه های جدید نامتناسب است لذا منعی وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها