درخواست اعاده دادرسی به استناد صدور احکام متفاوت در موضوع واحد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در مورد شخصی برای جرم واحد، سهوا دو پرونده تشکیل شده و به دو مرجع کیفری مختلف فرستاده شود و منجر به صدور دو حکم مجازات گردد، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت دو فقره پرونده پیوست به کلاسه‌های 921178/101 و 921999/102 آقای ح.ن. در تاریخ 1392/11/06 به جرم فروش اسلحه جنگی کمری تعقیب و دستگیر و از وی یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه خشاب خامی و هشت گرم تریاک کشف و ضبط‌شده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست (و ارسال پرونده مربوط به جرم مواد مخدّر پس از تفکیک به دادگاه انقلاب اسلامی...) بدل پرونده تهیه و تبدیل به دو پرونده مستقل شده و یکی به شعبه --- جزایی و دیگری اشتباها به شعبه --- جزایی... ارجاع شده است و پس از رسیدگی دادگاه جزایی شعبه --- به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/12/04 نام‌برده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به نفع دولت محکوم کرده است. و شعبه --- دادگاه جزایی به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/11/28 نام‌برده را به همان جرم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ضبط سلاح مکشوف به نفع دولت محکوم کرده و درواقع متهم به یک اتهام دو بار محکوم‌شده است. دادستان محترم عمومی و انقلاب دادسرای بندر... پس از اطلاع کتبا و با استناد به ماده 273 و بند 5 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 1393/05/05 به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست دادستان محترم عمومی و انقلاب بندر... مبنی بر تجویز اعاده دادرسی با توجه به این‌که حسب گزارش مذکور، تشکیل سهوی دو پرونده در مورد شخص واحد (ح.ن.) با اتهام واحد (حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری غیرمجاز) و ارجاع هر یک به شعبه‌ای خاص از محاکم کیفری منتهی به صدور دو حکم مجازات یکی در تاریخ 1392/11/28 و دیگری در تاریخ 1392/12/04 شده، خواسته نام‌برده را موجه تشخیص و با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق دانسته لذا با استناد به مادّه 274 قانون مذکور ضمن موافقت با اعاده دادرسی، رسیدگی مجدّد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی

منبع
برچسب‌ها