تجدیدنظر خواهی نسبت به دستور موقت و مرجع آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/14
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

تجدیدنظر خواهی نسبت به دستور موقت و مرجع آن

پرسش

احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصا شده است. آیا قرار دستور موقت موضوع ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر است؟ مرجع تجدیدنظر آن کجاست؟

نظر هیئت عالی

به صراحت ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت رأساً قابل اعتراض نیست ولی ذینفع در مرحله تجدیدنظر خواهی از اصل دعوا، میتواند در دادگاه تجدیدنظر استان از دستور موقت هم درخواست رسیدگی کند.

نظر اتفاقی

قبول یا رد درخواست دستور موقت به تصریح ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست بلکه متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.

منبع
برچسب‌ها