نظریه مشورتی شماره 7/97/226 مورخ 1397/02/16

تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/226
شماره پرونده: 96-168/1-2531 ک

استعلام:

در خصوص موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 سکوت کرده می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا چند مثال ذکر فرمایید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به وجود برخی تفاوت‌ها بین مقررات آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی از حیث مبانی، اهداف و ضمانت اجراها، اصولا استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به سکوت برگزار شده است، جایز نمی‌باشد و تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 15، 177 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امکان مراجعه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 وجود دارد. بدیهی است که این امر مانع از استناد مراجع قضایی به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نخواهد بود.

منبع