‌ماده 8 قانون سازمان برق ایران

وزارت آب و برق میتواند احتیاجات موسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری‌ تأمین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته‌های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.
‌تبصره - وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه میتوانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام میدهند کار مزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط بانجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.