تعیین مهریه با قرآن، آیینه و شمعدان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مهریه یک جلد قرآن کریم، آیینه، یک جفت شمعدان و یک شاخه گل رز تعیین شده باشد، مالیت داشته و صحیح است؛ بنابراین از موارد تعیین مهرالمثل نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12

خلاصه جریان پرونده

مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران درخصوص دعوی خواهان آقای ش. پ. به طرفیت همسرش خانم ف. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق چنین رای صادرگردیده است «.... توجها به اینکه درحقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران اختیار طلاق با زوج است و عنایتا به اینکه زوجه علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی از خود در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است و داوران منتخب نیز توفیقی در اصلاح ذات البین به دست نیاورده اند دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادرو اعلام می‌نماید زوج می‌تواند ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع بائن یائسه را بنماید زوجه مهریه ای ندارد زوجه دادخواست های مستقلی درخصوص نفقه و اجرت المثل تقدیم دادگاه کرده که مستقل رسیدگی شده است اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت اجرت المثل و نفقه مشخص شده در پرونده های مطروحه در این دادگاه می‌باشد زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند که از مدار حضانت خارج می‌باشند احراز صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری آن است رای صادره..... غیابی است »; پس از ابلاغ رای صادره زوجه خانم ف. الف. با تقدیم دادخواست واخواهی به دادنامه مذکور معترض شده و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از یک سلسله رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده که به شماره 1238 مورخ 1393/07/29 ثبت دادنامه شده و طی آن با رد واخواهی دادنامه غیابی تایید شده است. دادنامه مذکور به طرفین ابلاغ شده و آقای م. الف. وکیل زوجه با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی به رای مزبور اعتراض کرده که در شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران در جریان رسیدگی قرارگرفته و شعبه یاد شده طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/08 ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظرخواسته را عینا تایید کرده است پس از ابلاغ دادنامه اخیرآقای م. الف. به عنوان وکیل زوجه خانم ف. الف. با تقدیم دادخواست فرجام خواهی به رای صادره اعتراض نموده و در همین راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است این شعبه از دیوان عالی کشور با انعکاس خلاصه جریان پرونده که در سابقه امر ضبط است و نیازی به تکرارآن نمی‌باشد مبادرت به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/27 نموده و طی آن به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام خواسته قابل ابرام تشخیص نگردیده و پرونده جهت تکمیل تحقیقات و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع شده است نقص تحقیقات مورد نظر در دو مورد به شرح ذیل احصاء گردیده است 1 - وکیل خواهان در متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی در خاتمه شرح خواسته صراحتا مرقوم داشته تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق از سوی زوج با پرداخت حقوق زوجه و مهریه ایشان مورد استدعاست در دادنامه بدوی در مقام تعیین تکلیف حقوق زوجه قید شده زوجه مهریه ای ندارد وکیل زوجه نیز در لوایح تقدیمی خود اذعان داشته موکله فاقد مهریه است..... ضرورت دارد پس از اخذ تصویر خوانای عقد نامه یا رونوشت آن ضمن تحقیق از طرفین و ملاحظه تصویر عقد نامه روشن شود مهرالمسمی وجود داشته یا مهریه ای قید نشده و ماده 1087 قانون مدنی در خصوص مورد حاکمیت دارد یا خیر ودر فرض اول ادعایی راجع به مهرالمثل وجود دارد یا خیر 2 - در خصوص یائسه بودن زوجه که مورد اعتراض زوجه هم واقع شده و در نوع طلاق و نفقه نیز موثر است نظر یه پزشکی قانونی جلب نشده فلذا.... ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. در همین راستا پرونده با کلاسه --- در شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران ثبت و شعبه مذکور با تعیین وقت طرفین را به رسیدگی دعوت نموده و در اخطاریه زوجه قید کرده سند نکاحیه و یک قطعه عکس جهت معرفی به پزشکی قانونی به همراه داشته باشد درجلسه دادرسی مورخ 94/5/14 زوج حاضر نشده است زوجه و وکیل وی حضور یافته اند وکیل زوجه توضیح داده موکله با صداق یک شاخه گل به عقد دائم آقای ش. پ. درآمده است و.... اجرت المثل ایام زندگی مشترک ده میلیون تومان از بابت سی وپنج سال در نظر گرفته شده و این کارشناسی عادلانه نبوده و حسب اقرارزوجه مشار الیها یائسه نمی‌باشد اجرت المثل ایام زندگی مشترک بسیار کم تعیین شده است زوج برای جلسه مذکور لایحه ای ارسال داشته و صدور حکم طلاق را خواستار شده است دادگاه در خاتمه جلسه مزبور زوجه را جهت معاینه از حیث یائسگی به پزشکی قانونی معرفی کرده و پس از یک سری آزمایش و چند مورد مکاتبه سرانجام پزشکی قانونی طی نامه مورخ 1394/07/27 به دادگاه اعلام داشته حسب نظریه پزشک متخصص و جواب آزمایشات یائسگی برای نامبرده مطرح است زوج به ضمیمه لایحه دیگری تصویر رونوشت سند نکاحیه را تقدیم داشته که به شرح آن مهریه زوجه یک جلد کلام اله م. به هدیه دو هزارریال و یک دست آینه و شمعدان به قیمت بیست هزارریال که به زوجه تسلیم شده است ویک شاخه گل رز بر ذمه زوج دین است که عندالمطالبه تسلیم زوجه نماید دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/04 نموده و طی آن با لحاظ نقص تحقیقات که نسبت به دادنامه سابق الصدور همان شعبه در مورد یائسگی زوجه و نیز ابهام درمهریه مشارالیها از سوی این شعبه دیوان عالی کشور وارد شده و با توجه به رفع موارد نقص اعتراض تجدید نظرخواه را غیر وارد تشخیص داده و رای صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران را با اصلاح در قسمت مهریه و قید پرداخت (یا تحویل) یک شاخه گل رز تایید نموده و در خاتمه رای تصریح کرده مهریه مافی القباله (یک شاخه گل رز) باید قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت (تحویل) گردد نفقه و اجرت المثل جداگانه رای صادر شده و اقدام گردیده است طلاق صادره با توجه به گواهی پزشکی قانونی طلاق یائسه و ازنوع بائن است. رای مذکور در تاریخ 1394/08/16 به آقای م. الف. وکیل زوجه ابلاغ شده و مشارالیه در فرجه قانونی مورخ 94/9/2 با تقدیم دادخواست فرجامی به رای صادره معترض شده و در لایحه اعتراضی خود مرقوم داشته از آنجا که در عرف یک شاخه گل رز فاقد مالیت جهت مهریه بوده لذا موکله فاقد مهریه بوده و می‌بایست با ارجاع به کارشناس برای مهریه موکل به لحاظ خلاء آن مهرالمثل تعیین کرد و به علاوه نفقه تا تاریخ 1391 می‌باشد لذا تا صدور حکم دارای خلاء بوده و در این خصوص اظهار نظر نشده و در گواهی پزشکی قانونی بیان نشده که زوجه یائسه می‌باشد و اجرت المثل تعیین شده به میزان ده میلیون تومان بدون در نظر گرفتن شان موکله بوده و نهایتا نقض دادنامه صادره را خواستار شده است درمقام تبادل لوایح فرجام خوانده لایحه ای تقدیم داشته و طی آن به موارد مطروحه در لایحه وکیل زوجه پاسخ گفته است سپس پرونده جهت رسیدگی فرجام خواهی مزبور به دیوان عالی کشور ارسال شده که به لحاظ وجود سابقه به این شعبه ارجاع گردیده و اینک در دستور کار قرار گرفته و تحت نظر است لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلام ر. شاکری عضو ممیزو ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجام خواهی خانم ف. الف. با وکالت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/4 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران که طی آن رای دادگاه بدوی مبنی بر پذیرش خواسته زوج آقای ش. پ. دائر به گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق با شرایط مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و ضمن اصلاح رای مذکور در قسمت مهریه با قید پرداخت (تحویل) یک شاخه گل رز تایید گردیده است توجها به اینکه از ناحیه وکیل فرجام خواه ایراد واعتراض مدلل وموجهی که به بنیان و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل وارد ساخته و موجبات نقض آن را فراهم نماید به عمل نیامده است و به صراحت سند رسمی ازدواج مهریه زوجه یک جلد کلام اله م. به هدیه دو هزارریال ویک آینه ویک جفت شمعدان به قیمت بیست هزارریال که به زوجه تسلیم شده است و یک شاخه گل رز بر ذمه زوج دین است که عندالمطالبه تسلیم زوجه نماید و حسب مفاد دادنامه فرجام خواسته حکم اخیر مهریه مذکور (یک شاخه گل رز) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت گردد و مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج مالیت داشته و اعتراض وکیل فرجام خواه دائر به اینکه مهریه مالیت نداشته انطباقی با سند ازدواج نداشته و صحیح نمی‌باشد همچنین با توجه به گواهی مورخ 94/7/27 پزشکی قانونی که در آن به صراحت قید شد یائسگی برای زوجه مطرح می‌باشد اعتراض وکیل مشارالیها در این زمینه نیز غیر وارد می‌باشد و دیگر ایرادات و اعتراضات وکیل فرجام خواه درحدی نیست که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه فرجام خواسته را فراهم سازد و در رسیدگی به پرونده و احکام صادره ایراد و اشکال موثری ملاحظه نشد و فرجام خواهی نیز مشمول هیچ یک از بندهای ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون مرقوم دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

محمد علی کریم پور - غلامرضا شاکری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها