تاثیر هزینه در ملک متنازع فیه بر تصرف ملکمصداق تصرف ملک متنازع فیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف هزینه جهت تکمیل بنای احداثی در محل متنازع فیه مصداق تصرف است؛ بنابراین از موجبات صدور حکم بر خلع ید هزینه کننده می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/31

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها آقایان 1 - م. 2 - علی و 3 - ح. شهرت همگی ق.ق. با وکالت آقای ک. گ. و خانم ز. ح. به طرفیت خواندگان 1 - الف. ح. 2 - الف. ن. 3 - ش. م.ن. و 4 - ب. ک.الف. 5 - علی م. با وکالت خانم مهشید معروف خانی 6 - الف. الف. 7 - شرکت مهندسی ساختار و عمران ایجاد به خواسته صدور حکم خلع ید توام با مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان ها و کلای ایشان مستندات ابرای و اینکه مالکیت مشاعی خواهان‌ها حسب پاسخ های استعلام ثبتی واصله به شماره های 1 - 55630 /غ/ش مورخ 93/9/10 و 2 - 2672 /غ/ش مورخ 94/1/24 نسبت به رقبه مدعی به، مسجل بوده و تخریب اعیانی های سابق و ساخت واحدهای جدید و واحد نمودن اعیانی در پلاک ها در مانع اعمال حق از سوی مالکین پلاک موضوع خواسته نمی‌باشد لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات بلاوجه به عمل آمده از سوی تعدادی از خواندگان و وکیل خوانده ردیف پنجم دعوی مطروحه را محمول بر صحت و مستندا به مواد 30 ، 308 و 311 از قانون مدنی و ماده 43 از قانون اجرای احکام مدنی و مواد 198 ، 303 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی شماره 3683 فرعی از --- اصلی بخش یازده تهران که به همراه تعدادی از سایر فرعی های اصلی مذکور و در قالب پلاک مادر به شماره 2015 فرعی از --- اصلی مورد ساخت و ساز قرار گرفته و واقع در سعادت اباد - بلواز 24 متری خیابان دوم شرقی پلاک --- منطقه دو شهری می‌باشد صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای اول، چهارم و ششم غیابی بوده و بدوا ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس همانند قسمت های دیگر که حضوری می‌باشد ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی رد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی تهران- سهراب غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای 1 - شهرام مهدی زاده نمین 2 - اشکان نفر 3 - علی میرابی باوکالت خانم م. م. به طرفیت آقایان ح. و م. و علی جملگی به شهرت قارونی باوکالت آقای کاظم گلشائی و خانم زهرا حیدری نسبت به دادنامه شماره --- - 94/2/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به خلع ید مشاعی از پلاک ثبتی شماره 3683 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست مندرجات لوایح تجدیدنظرخواهان دلالت بر مالکیت مشاعی طرفین در ملک مزبور دارد. علی فرض اینکه تجدیدنظرخواندگان به اتفاق تجدیدنظرخواهان با آقای محمدرضا میرزائی قرارداد احداث بنا منعقد کرده باشند، در تنظیم قرارداد با شرکت مهندسی ساختمانی و عمران ایجاد دخالتی نداشته اند و صرف هزینه جهت تکمیل بنای احداثی در محل مصداق تصرف است که تجدیدنظرخواندگان به آن رضایت نداده اند ولیکن با توجه به اشتباه در مشخصات ثبتی ملک در زمان تایپ دادنامه با اصلاح آن به شماره 3686 مستندا به مواد 358 و 351 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را با اصلاح به عمل آمده تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

منبع
برچسب‌ها