سلب حضانت از پدر به جهت اتهام انتقال مال غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: موارد استثنا بر اصل صلاحیت پدر در حضانت فرزند در قانون به صراحت بیان شده است و اتهام انتقال مال غیر، به تنهایی از موجبات سلب حضانت از پدر نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و محکومیت قطعی زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/29 به‌ موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌ موجب وکالت‌نامه شماره... مورخ 1390/09/08 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای خروج طفل از کشور نیز به‌ موجب اظهارنامه شماره... مورخ 1392/12/21 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به‌ مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/17 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه --- حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره... مورخ 1390/09/08 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند موثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر نسبی است نه مطلق چه‌ بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که وکالت‌نامه مذکور راجع به موضوع حضانت فاقد نفوذ حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستندا به ماده 1169 اصلاحی 1382/09/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره به‌ موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی- ارژنگی

منبع
برچسب‌ها