ماده 196 قانون آیین دادرسی کیفری

تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.