نظریه مشورتی شماره 7/1400/166 مورخ 1400/02/29

تاریخ نظریه: 1400/02/29
شماره نظریه: 7/1400/166
شماره پرونده: 1400-168-166 ک

استعلام:

چنانچه سن متهم بین پانزده تا هیجده سال باشد، طبق مفاد ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کفیل یا وثیقه از ایشان امکان‌پذیر است، لیکن با عنایت به این که حسب ماده‌واحده قانون رشد متعاملین افراد زیر سن هیجده سال دارای اهلیت نسبت به تعهدات مالی نمی‌باشند، با توجه به این‌که پذیرش قرار کفالت یا وثیقه متضمن نوعی تعهد مالی در مقابل ضامن یا وثیقه گذار است، آیا تفهیم قرار تامین صادره به نوجوان کفایت می کند یا باید مفاد قرار تامین به ولی قهری نامبرده ابلاغ شود؟با توجه به نص ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری و توضیح فوق، آیا مجاز به صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام یا سایر قرارهای التزام می‌باشیم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به سیاق ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تصریح به امکان صدور قرار وثیقه در مورد متهمان پانزده تا هیجده سال که نسبت به قرار التزام با تعیین وجه التزام شدید‌تر است؛ و با عنایت به این که قرار اخیرالذکر نسبت به متهمان مساعدتر بوده و هدف قانون‌گذار نیز تسامح و تساهل نسبت به اطفال ونوجوانان است بنابراین: اولاً، امکان صدور قرار التزام برای متهمان پانزده تا هیجده سال وجود دارد و تایید ولی قهری یا قیم شرط صحت چنین قراری نیست؛ ثانیاً، با توجه به اطلاق حکم ماده در مورد امکان قبول و معرفی وثیقه توسط خود متهم، به طریق اولی در مورد قرار التزام با تعیین وجه هم این امکان وجود دارد؛ به ویژه آن‌که این تفسیر با مصلحت این دسته از متهمان انطباق بیشتری دارد؛ از سپردن آنان به کانون اصلاح و تربیت پیشگیری می‌کند و هم‌سو با تکلیف مقرر در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.

منبع