نظریه مشورتی شماره 7/97/2504 مورخ 1397/09/13

تاریخ نظریه: 1397/09/13
شماره نظریه: 7/97/2504
شماره پرونده: 96-54-1975

استعلام:

با عنایت به اینکه بعضا پلیس مبارزه با مواد مخدر که امکان فنی کشف محموله های مواد مخدر در استانهای دیگر را دارند پس از کسب اخبار و اطلاعات موثق جهت کنترل ارتباطات مخابرایت قاچاقچیان در حوزه قضایی دیگر تقاضای اعطاء مجوز موضوع ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری را از رئیس کل دادگستری استان می نمایند این در حالی است که محموله مذکور خارج از حوزه قضایی استانی است که تقاضای اعطاء مجوز شده است و در صورت کشف نیز خارج از صلاحیت رسیدگی این استان خواهد بود مثلا مواد مخدر در کرمان است و امکان کنترل نیز در کرمان وجود دارد لیکن پلیس در سایر استانها بنا به دلایلی نظیر حق الکشف و غیره قصد کنترل و شنود دارند
آیا رئیس کل دادگستری استان در صورتی که مواد مخدر در خارج از استان قرار داشته باشد صلاحیت اعطاء مجوز جهت کنترل ارتباطات افراد را دارندیا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به تبصره یک ماده 3، ماده 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381/7/25) و ماده ی 448 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، حدود اختیارات رئیس کل دادگستری استان (اعم از قضایی و اداری) و نظارت و ریاست کلی ایشان ناظر و محدود به قلمرو صلاحیت محلی استان ذیربط طبق ضوابط تقسیمات کشوری است، بر همین اساس حکم مقرر در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر لزوم موافقت رئیس کل دادگستری استان مبنی بر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد در جهت کشف جرایم موضوع مواد مخدر مشمول مجازات های مذکور در ماده 302 قانون موصوف یا موارد مشمول، ناظر و محدود به کشف جرایم ارتکابی در حوزه و قلمرو قضایی استان ذیربط است.

منبع