کیفرخواست شفاهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

کیفرخواست شفاهی

پرسش

آیا در پرونده های موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیاز به اخذ آخرین دفاع از متهم و صدور قرار جلب به دادرس می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

همین که بازپرس تحقیقات مقدماتی را کامل می داند و از دادستان تقاضای بیان ادعای شفاهی می‌نماید کفایت از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است، نتیجتاً نظریه ابرازی در حد استنتاج مرقوم تائید می‌شود.

نظر اکثریت

تحقیقات مقدماتی باید کامل باشد نماینده دادستان باید حضور داشته باشد و مراتب صورت جلسه شود و به همراه متهم یعنی متهم تحت الحفظ باشد. ماده 90 محدوده تحقیقات مقدماتی را ذکر نموده است و در ماده 86 هم آمده است تحقیقات مقدماتی باید کامل باشد و براساس ماده 335 دادگاه در سه صورت وارد رسیدگی می‌شود. 1) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه 2) صدور کیفرخواست 3) مواردی که مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود. قانونگذار در ماده 86 بیان نموده بدون کیفرخواست و قید نشده بدون جلب دادرسی، پس احراز مجرمیت توسط دادسرا ضروری و لازمه آن انجام تحقیقات است. آنچه ایجاد ابهام می کند بحث اخذ تامین است اما با توجه به تعریف تحقیقات مقدماتی باید حضور نماینده دادستان و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد. قاعده بر این است که تحقیقات مقدماتی انجام شود و با کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود، ماده 86 استثنائات ماده 90 تحقیقات مقدماتی را بیان نموده است.
پس نتیجه می گیریم تحقیقات باید کامل باشد و اگر بر مبنای دادرسی عادلانه پیش برویم تامین هم با دادسرا است بازپرس باید اظهار عقیده کند و تامین بگیرد. (مطابق ماده 246)

نظر اقلیت

ماده 86 از مواردی است که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و لزومی به اخذ آخرین دفاع نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها