احضار مجدد متهم و اخذ آخرین دفاع با وزن خالص تفهیم شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/20
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

احضار مجدد متهم و اخذ آخرین دفاع با وزن خالص تفهیم شده

پرسش

چنانچه وزن مواد ابتدا با لفافه به شعبه اعلام گردد و بر این اساس اتهام به متهم تفهیم و اخذ آخرین دفاع با لفافه صورت گیرد و متعاقباً وزن خالص آن از قسمت توزین اعلام و قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس وزن خالص صادر گردد، آیا لازم است مجدداً متهم احضار و آخرین دفاع با وزن خالص تفهیم گردد یا این امر موجب اطاله دادرسی و تحمیل هزینه مجدد بر دولت و اعزام مجدد خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قم موجه و مورد تائید است. نکته مهم این است که حقوق دفاعی متهم که در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رعایت آن در فرآیند دادرسی کیفری تاکید شده است در نظریه مزبور بیشتر تضمین میشود.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد 168، 250، 262 و 264 و 266 قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که در مجازات مرتکبین باید تناسب لحاظ گردد و با توجه به تفسیر به نفع متهم، الزاماً می بایست بعد از تفهیم اتهام تحقیقات تکمیل و پس از وصول برگه توزین دائر بر میزان خلوص مواد، آخرین دفاع اخذ گردد و این با انصاف نزدیکتر است و این کل قانون است و اگر چنانچه قبل از اتمام تحقیقات و قبل از وصول برگه توزین نهایی که میزان خلوص را اعلام کرده آخرین دفاع اخذ شود، خلاف قانون بوده و می بایست دادسرا ضمن عدول از آخرین دفاع مأخوذه مجدداً براساس خلوص مواد اقدام به احضار متهم و اخذ آخرین دفاع بر اساس میزان خلوص مواد نماید و اگر ضرورتی بود قرار تأمین را متناسب نماید.

نظر ابرازی

هر چند ایشان هم قائلند که قانون صراحت دارد که میزان قرار تأمین و آخرین دفاع باید وفق خلوص مواد در برگه توزین باشد؛ اما در جاهایی که میزان مواد موثر در تحقیقات است یعنی قابل اغماض است و متهم هم قبول دارد هر چند در برگه توزین که میزان خلوص را کمتر از مواد با لفافه به برگه توزین که موقت بوده اعلام کرده باشد؛ ولی چون خیلی در مجازات تأثیر ندارد اخذ آخرین دفاع با برگه توزین موقت می نمائیم و عدول هم نمی خواهد.

منبع
برچسب‌ها