منظور از عبارت دلیل کافی در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/11
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر کمیجان

موضوع

منظور از عبارت دلیل کافی در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش

1- با توجه به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر گردیده: (بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند)، منظور قانونگذار از دلیل کافی چیست؟ و آیا دلیل کافی جهت احضار همان ادله برای محکومیت است یا خیر؟
2- در صورتی که فردی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد، آیا در طول روز رسیدگی می‌تواند وی را به عنوان مطلع احضار کند یا خیر؟

نظر هیئت عالی

ادله احضار متهم می‌تواند از جمله ادله محکومیت متهم باشد؛ اما باید در زمره ی ادله ای باشد که فعلاً بتوان مشار الیه را احضار و تفهیم اتهام و دفاعیات متهم را استماع کرد.

نظر اتفاقی

1- در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر گردیده: (بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند)؛ منظور از دلیل کافی در حد احضار متهم است نه ادله محکومیت، چرا که دراین ماده دلیل کافی به احضار مربوط می‌شود نه به محکومیت و همچنین ادله محکومیت تنها زمانی کامل می‌شود که دادگاه اظهارات و دفاعیات متهم را نیز استماع نموده باشد. به عبارتی بدون اخذ دفاعیات متهم دلیل محکومیت کافی تلقی نمی گردد و صرف ادله اجمالی جهت احضار متهم کافی است.
2- احضار متهم به عنوان مطلع در طول روند تحقیقات امکان دارد؛ چرا که ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است، که از این ماده می توان برداشت کرد که احضار متهم به عنوان مطلع امکان دارد.

منبع
برچسب‌ها