ضمانت اجرای محروم کردن متهم از ملاقات با وکیل توسط ضابطین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر اردل

موضوع

ضمانت اجرای محروم کردن متهم از ملاقات با وکیل توسط ضابطین

پرسش

مطابق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ،با شخص تحت نظر ملاقات نماید.حال اگر وکیل به مرجع انتظامی مراجعه نماید و ضابط این امکان را از وکیل سلب نماید و وکیل از جانب موکل خود شکواییه ای به دادسرا در راستای ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علیه ضابط مطرح نموده و خواستار تعقیب کیفری ایشان گردیده است حال ایا این اقدام ضابط را می توان مشمول این ماده دانست و به عبارتی ضمانت اجرای این اقدام ضابط چیست ؟

نظر هیات عالی

با توجه به تصریح ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 که از جمله آنها حق برخورداری و دسترسی به وکیل است، به نظر می‌رسد فرض پرسش از مصادیق بزه مذکور در ماده 570 قانون تعزیرات مصوب 1375 (با لحاظ ارجاع ماده 7 قانون صدرالذکر) است بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان اردل در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت

محروم کردن متهم از حق ملاقات با وکیل فاقد ضمانت اجرا در قانون آیین دادرسی کیفری است و در ماده 63 از قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای به ماده 48 نشده است و قانونگذار نمی خواسته به این موضوع جنبه کیفری بدهد زیرا وکیل می‌تواند در صورت مخالفت ضابط موضوع را از طریق مقام قضایی پیگیری کند.

نظر اقلیت

این اقدام ضابط مشمول ماده 7 از قانون آیین دادرسی کیفری است و می‌تواند مشمول ماده 570 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد چرا که اگر این اقدام ضابط ضمانت اجرایی نداشته باشد ضابطین بدون اینکه مورد کوچکترین بازخواستی قرار بگیرند وکلا را از ملاقات با موکل خود محروم می کنند و منظور قانونگذار از تصویب این ماده قانونی تامین نمی شود.

منبع
برچسب‌ها