ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور

بودجه هر یک از وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و ‌منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا‌ موسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
اعتبارات منظور در تبصره (16) بودجه مصوب سال 1366 دستگاه های اجرائی شامل ممنوعیت قسمت اخیر ماده (68) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خود قابل پرداخت است.