ماده 1108 قانون مدنی

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)