ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.