دعوی استرداد مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطابق قانون، پرداخت مستمری به فرزندان و نوادگان اناث مشروط به نداشتن شوهرو حرفه و شغل است و در صورت اخذ مستمری با وجود فقدان شرایط مذکور، محکوم به استرداد وجوه دریافتی می‌شوند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/11

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان تامین اجتماعی اداره کل شرق تهران بزرگ با مدیریت سید حسین حسینی آذر نوشان به نمایندگی حقوقی آقای ع. الف. به طرفیت خوانده خانم ف. ع. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 147/067/934 ریال مستمری من غیر حق هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم حق نمایندگی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که نماینده و خواهان اظهار داشته خوانده دعوی از وراث مرحوم قدیر ع. از مستمری بگیران این سازمان می‌باشد در حالی که مشارالبه در عین اشتغال در بیمارستان شریعتی کرج از تاریخ 90/10/1 مبلغ مذکور را من غیر حق دریافت داشته است با عنایت به مراتب فوق و نظر به استعلامیه واصل از بیمارستان دکتر شریعتی کرج به شماره 364/1 مورخه 93/9/1 خوانده از تاریخ 90/10/5 لغایت 92/7/23 در آن مرکز به صورت نیروی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان مشغول به کار بوده است و با توجه به بند ب قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 63/10/2 مجلس شورای اسلامی که به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد لذا دعوی خواهان را به مدت بیست و یک ماه وهفده روز دریافت مستمری به میزان 2/635/200 ریال وارد دانسته لذا به استناد موارد فوق و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت واعاده 56/832/480 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به ماخذ مبلغ محکوم به و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص تغییر قیمت کالا خدمات در حق خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به مازاد خواسته با توجه به استعلامیه واصل شده دعوی وارده نبوده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - حسین صبوری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/13

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان سازمان تامین اجتماعی اداره کل شرق تهران بزرگ با مدیریت سید حسین حسینی آذر نوشان به نمایندگی حقوقی آقای ع. الف. به طرفیت خوانده به پرداخت 147/067/934 ریال مستمری من غیر حق نظر به اینکه در دادنامه شماره --- مورخه 93/9/11 استحقاق خواهان به میزان 56/832/480 ریال وارد و الباقی قرار رد صادر لکن پس از تجدید نظرخواهی مرجع محترم تجدید نظر شعبه --- طی دادنامه شماره --- مورخه 94/4/22 به لحاظ عدم اعلام نظرماهینی نقض نموده است لذا ضمن بررسی مجدد با عنایت به استعلامیه و اصل شده و میزان حقوق دریافتی دعوی خواهان را تا مبلغ 56/832/480 وارد و نسبت به الباقی به میزان 90/235/454 ریال دعوی وارد نبوده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌نماید رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - حسین صبوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی اداره کل شرق تهران به طرفیت خانم ف. ع. از دادنامه شماره --- مورخه 93/9/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دران بخشی که ناظر برصدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به مازاد برمبلغ خواسته که مورد حکم برله تجدیدنظرخواه اصداریافته دادگاه دراین مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده راوارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دربخش مورد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته راشایسته نقض می داند زیرا صرف نظر از اینکه ازحیث میزان محاسبه مبالغ پرداختی درمدتی که تجدیدنظرخوانده اشتغال به کار داشته، مسئله محل بررسی داشته مع الوصف علیرغم استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش مورد اعتراض به صورت شکلی مبادرت به اظهار نظر نموده که محل خدشه میباشد زیرا اقتضا داشته چنانچه دادگاه تجدیدنظرخواه راراجع به قسمتی از خواسته ذیحق تشخیص نداده درماهیت امرمبادرت به اظهار نظر نماید که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 353 قانون مذکور پرونده امرجهت اظهار نظر درماهیت امر به دادگاه صادرکننده قرار منقوضی اعاده میگرددرای صادره حضوری وقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی به طرفیت ف. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه 147067934 ریال مستمری من غیر حق که طی دادنامه شماره --- - 93/9/11 شعبه مذکور استحقاق تجدیدنظر خواه به میزان 56832480 ریال وارد و الباقی به میزان 9023545 ریال قرار رد صادر شده بود که با نقض قسمت اخیر توسط این دادگاه، در این قسمت نیز حکم به بطلان به شرح فوق صادر گردیده است با توجه به مدارک ابرازی و مکاتبات انجام شده و بررسی محاسبه و زمان مورد خواسته و زمان اشتغال تجدیدنظر خوانده دادگاه دلیل و مدرکی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد ارائه نگردیده و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانو مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها