رای شماره 188 مورخ 1382/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 18/81

شاکی: آقای داود اشتری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 12 مرداد 1382

شماره دادنامه: 188

مقدمه: الف- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/78/462 موضوع تقاضای تجدیدنظر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به خواسته نقض دادنامه شماره 211 مورخ 1378/02/03 شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 765 مورخ 1378/06/15 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/751 موضوع تقاضای تجدیدنظر امور مالی و اداری هواپیمایی جمهوری اسلامی به خواسته نقض دادنامه شماره 211 مورخ 1378/02/30 صادره از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 582 مورخ 1379/02/26 با نقض دادنامه بدوی دادخواست آقای داود اشتری را مردود اعلام نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه شماره 765 مورخ 1378/06/15 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت1/78/462 در اجرای تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 73 مورخ 1379/02/25 هیات عمومی دیوان نقض گردیده است و با این کیفیت تفاوت مدلول رای منقوض با مدلول دادنامه شماره 582 مورخ 1379/02/26 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت2/79/751 از مصادیق آراء متناقض موضوع ماه 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع