مطالبه خسارت مازاد بر پرداخت شرکت بیمه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/08/02
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر میانه

موضوع

مطالبه خسارت مازاد بر پرداخت شرکت بیمه

پرسش

کارشناس بیمه خسارت وارده به اتومبیل زیان‌دیده را بیش از نظریه کارشناس در تأمین دلیل برآورد کرده است ولی شرکت بیمه با کسورات قانونی کمتر از خسارت وارده مطابق نظر کارشناس تأمین دلیل پرداخت کرده است، آیا زیان‌دیده می‌تواند مابه‌التفاوت را از عامل زیان مطالبه کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این‌که مطابق مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در فرض سوال شخص زیان‌دیده مدعی است که قسمتی از خسارات وی را بیمه تأمین کرده که با این تقدیر می‌تواند نسبت به مازاد خسارت، دعوای حقوقی طرح و اقامه کند. شرکت بیمه نیز در حدودی‌که پرداخت بیمه کرده است به قائم‌مقامی متضرر، می‌تواند مطالبه خسارت کند.

نظر اکثریت

قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب حاکم است و باید جبران خسارت شود و به‌طور کلی در هر حال مابه‌التفاوت را نیز زیان‌دیده بپردازد هیچ‌گونه ربطی به بیمه ندارد.

نظر اقلیت

نظر به این‌که شخص زیان‌دیده با فرض این‌که هر چند کسورات قانونی کسر شده است ولی به‌طور کلی خسارت را دریافت کرده است، خسارت زننده دیگر مسئولیتی ندارد و به‌طور کلی قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب نیز حاکم است ولی در مانحن‌فیه مصداق ندارد.

منبع
برچسب‌ها