مرجع صالح در ابطال رای هیات حل اختلاف ثبت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که به تبع تصمیم شورای تامین در رد تابعیت، رای هیات حل اختلاف ثبت مبنی بر ابطال سند سجلی، صادر شده باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه پنجم دادگاه حقوقی مشهد در مورد دادخواست م. ج. به طرفیت شورای تامین شهرستان مشهد و اداره ثبت احوال مشهد به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد و تصمیم شورای تامین مشهد و الزام اداره ثبت احوال به احیاء سند سجلی و کارت ملی رای شورای تامین مشهد و به تبع آن رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد را مخدوش دانسته و بنفع خواهان رای صادر کرده است از رای صادره درخواست تجدیدنظر شده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی در مورد حکم دادگاه بدوی که بابطال تصمیم شورای تامین مشهد صادر شده با توجه برای وحدت رویه 658 - 81/1/20 هیات عمومی دیوان کشور هیات حل اختلاف را در مورد مذکور صالح تشخیص داده با نقض رای در این قسمت قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. و در سایر موارد پرونده را مفتوح گذاشته است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اولا به تبع تصمیم شورای تامین مشهد رای هیات حل اختلاف ثبت احوال صادر شده بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت مجدد به هیات حل اختلاف ثبت احوال موجه نیست و لذا قرار صادره مورد تائید نمیباشد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - محمد کاظمی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها