(1)- اثر استعفای داور در صلاحیت دادگاه (2)-مطالبه خسارت قراردادی در فرض انجام بخشی از تعهد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت وجود شرط داوری در قرارداد و اعلام استفعای داور از انجام داوری، مانعی جهت رسیدگی دادگاه به اختلاف طرفین وجود نخواهد داشت.انجام بخشی از تعهد قراردادی توسط متعهد، رافع مسئولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نسبت به آنچه که بدون اقدام از ناحیه وی مانده، نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای اقای م. م. فرزند ع.الف. وخانم الف. ب.پ.خ. فرزند ب. باوکالت اقای د. الف. به طرفیت اقایان 1 - ح.الف. ح. فرزندع و 2 - س.ع. الف.م. فرزند س.م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت دویست وهفتاد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی باامعان نظر درمحتوای پرونده ،نظربه اینکه برابرتصویرمصدق قراردادمشارکت درساخت ابرازی مستنددعوی،خواندگان متعهد شده اند در صورت تاخیر درتحویل روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف بپردازند(تبصره 3 - 1 ماده 3 قرارداد) وبا توجه به نظریه داور قراردادومفاددادخواست خواهان ها وباعنایت به این که خواندگان درجلسه دادرسی حاضر نشده ودفاعی درمقابل دعوای خواهان به عمل نیاورده ودلیلی برپرداخت دین خود یا عدم استحقاق خواهان دردریافت وجه اقامه نکرده است بنابه مراتب دادگاه دعوای خواهان را وارد می داند وبه استناد مواد 230 ازقانون مدنی و 198 - 515 - 519 ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به نحومشترک به پرداخت مبلغ دویست وهفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ 8405000 ریال بابت هزینه تمبردادرسی ومبلغ 7680000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق خواهان صادرمیکند این رای با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سی وپنجم دادگاه عمومی حقوقی تهرانمجیدشایسته

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ع. ا. م. به طرفیت آقایان م. م. و خانم الف. ب. و ح.الف. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 94/10/7 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم مبنی بر مطالبه مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد شماره 321252 مورخ 90/9/26 به علاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل رای به محکومیت تجدیدنظرخواه به نحو مشترک با دیگر خوانده بدوی به پرداخت وجه فوق و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. که با ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواسته به اصحاب پرونده تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست تجدیدنظر و لایحه تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده که دادگاه در این مرحله از دادرسی با بررسی محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازسوی طرفین در مجموع با این استدلال که هر چند آقای ن.ف. که به عنوان داور اقدام به اعلام نظریه راجع به حل و فصل اقدامات طرفین نموده است، سمتی به عنوان داوری نداشته و داور انتخابی اصحاب پرونده آقای ن.ف.بوده که نامبرده اخیر نیز به موجب مدارک پیوست مراتب استعفای خود را اعلام کرده است و با استعفای وکیل مانعی برای رسیدگی به موضوع مطروحه از سوی دادگاه وجود نداشته، دلایل و مدارک موجود در پرونده همگی دلالت بر حقانیت خواهان‌های بدوی در مطالبه خسارت قراردادی داشته و بر فرض اینکه تجدیدنظرخواه بخشی از تعهد خود را عمل کرده باشد رافع مسئولیت وی در پرداخت خسارت قراردادی نسبت به آنچه که بدون اقدام از ناحیه وی مانده نبوده، لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وی را منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابرماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. و اما در مورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت آقای ح.الف. ح. با توجه به اینکه نامبرده اخیر خود از خواندگان بدوی بوده بنابراین طرح دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت وی فاقد مبنای قانونی است. برابر ماده 84 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع
برچسب‌ها