مهلت اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ورشکستگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم اعلان ورشکستگی و یا تاریخ توقف مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی بوده و فاقد مهلت است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/31

رای دادگاه

نظر به اینکه شرکت آ.به شماره ثبت.....با مدیریت مهندس س. با وکالت سید م. م.به طرفیت دادستان عمومی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده و پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره --- حکم به ورشکستگی صادر و مطابق ماده 537 قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 1394/04/17 صورت گرفته و در تاریخ 1394/01/16 بانک... مدیریت شعب.... به طرفیت شرکت آ. به مدیریت آقای ا. س. و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعتراض ثالث را طرح نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده و ذینفع هر زمان مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب نسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص و دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانی که حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی این اداره و مدیر تصفیه صورت می‌گیرد و اگر قائل به این باشیم هر زمان ذینفع مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید موجب خواهد شد تصمیمات متخذه از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با تزلزل همراه باشد و دین خود نیز سبب تضییع حقوق اشخاص دیگر خواهد شد و جالب تر اینکه پس از قطعیت حکم ورشکستگی برای اجرای عملیات تصفیه خواهان معترض ثالث نیز به عنوان غرما توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه دعوت میشود لذا مطابق ماده 537 قانون تجارت رعایت مواعد در این قانون برای اعتراض چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض معترض ثالث در این پرونده با وصف مطالب پیش گفته شده خارج از مهلت است و قابل استماع نیست قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - عنایتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک....(مدیریت شعب استان....) نسبت به دادنامه --- - 1394/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه معترض عنه 257 - 1393/04/16 مآلاٌ وارد و موجه است زیرا مقررات موضوع ماده 537 قانون تجارت که مهلت اعتراض نسبت به احکام اعلان ورشکستگی و یا تاریخ توقف را تعیین نموده ناظر بر هرگونه طریق عادی اعتراض به احکام از قبیل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است و شامل طرق فوق العاده شکایت از احکام من جمله اعتراض ثالث نمی گردد و اعتراض شخص ثالث مشمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است که فاقد مهلت است بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون اخیرالذکر ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها