انعقاد عقد مزارعه نسبت به ملک غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام

موضوع

انعقاد عقد مزارعه نسبت به ملک غیر

پرسش

آیا انعقاد بدون اذن عقد مزارعه نسبت به ملک غیر مشمول قانون انتقال مال غیر می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه مطابق ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر، هرگونه انتقال مال غیر به هر نحو مشمول قانون مذکور می‌گردد، چه طبق ماده 522 قانون مدنی، مزارع باید مالک عین یا منافع ملک باشد؛ بنابراین در صورت انعقاد قرارداد مزارعه با عامل جهت کشت و زرع زمین و مزرعه متعلق به دیگری در صورت وجود سایر ارکان تشکیل دهنده جرم می‌تواند از مصادیق انتقال مال غیر باشد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه مطابق ماده 518 قانون مدنی در عقد مزارعه زمین بدون انتقال مالکیت یا منفعت در اختیار مزارع قرار می‌گیرد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم نمایند بنابراین به دلیل عدم انتقال عین یا منفعت، انعقاد بدون اذن عقد مزارعه نسبت به ملک غیر مشمول قانون انتقال مال غیر نمی‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مطابق ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر هر گونه انتقال مال غیر به هر نحو مشمول قانون مذکور شناخته شده است و با عنایت به اینکه به هر حال در اختیار قرار دادن ملک غیر جهت مزارعه نیز نوعی انتقال محسوب می‌گردد فلذا فعل مورد سوال مشمول قانون یاد شده می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها