تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۷۰۷

پیام: در طرح دعوا از سوی هر موقوفه، مشخصات موقوفه به عنوان شخص حقوقی مستقل از اوقاف، می بایست در مقام خواهان قید و اعلام شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شمیران به طرفیت و. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از یک قطعه باغ تحت ملکیت موقوفه و پرداخت مال‌المنفعه ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مقوم به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و با احتساب خسارات قانونی هم چنین راجع به دادخواست وارد ثالث ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بطرفیت ۱- اوقاف و امور خیریه شمیران ۲- و. مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه ۱۸۵۳/۸/۸۲ به استناد ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده‌های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه‌های فوق به ثبت رسیده است، اساساً صرفنظر از اینکه دعاوی اقامه شده از سوی خواهان‌های اصلی و طاری در ماهیت امر، نفیاً یا اثباتاً، وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد یا خیر؟ نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده ۳ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که می‌گوید: «...هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن بحساب می‌آیند.» و این در حالیست که حسب مداقه در دادخواست اصلی، مبرهن می‌گردد خواهان اداره اوقاف و امور خیریه شمیران قید و اعلام شده است، در حالیکه مطابق قانون یادشده، مشخصات موقوفه (یعنی موقوفه خانم ل.د.) به عنوان شخص حقوقی مستقل از اوقاف می‌بایست در مقام خواهان قید و اعلام شود که در مانحن‌فیه و با مداقه در پرونده امر ملاحظه می‌گردد ترتیبات فوق مراعات نگردیده‌ است. لهذا با وصف مراتب فوق، دادگاه دعاوی اصلی و طاری فوق را با توجه به استدلال مذکور مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آنان اظهارنظر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر اداره اوقاف و امور خیریه شمیران بطرفیت و. بخواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ صادره از طریق شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مبنی بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه در دعوی خلع ید از یک قطعه باغ از پلاک... بخش ۱۱ تهران موضوع وقفنامه رسمی شماره... مورخ ۱۳۵۰/۴/۲۳ و سند تنفیذ وقفیت شماره... مورخ ۱۳۵۲/۵/۸ به لحاظ اینکه خواهان موقوفه خانم ل.د. قرار نگرفته می‌باشد، با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و عتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد، بعمل نیامده و از حیث رعایت اصول دادرسی اشکال موجهی بنظر نمی‌رسد، با این وصف دادگاه ضمن رد اعتراض، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۹ رأی به تأیید صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رجاء - دوستعلی