خواهان در دعوای مطروحه از جانب موقوفه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در طرح دعوا از سوی هر موقوفه، مشخصات موقوفه به عنوان شخص حقوقی مستقل از اوقاف، می‌بایست در مقام خواهان قید و اعلام شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شمیران به طرفیت و. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از یک قطعه باغ تحت ملکیت موقوفه و پرداخت مال‌المنفعه ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مقوم به 20/000/000 ریال و با احتساب خسارات قانونی هم چنین راجع به دادخواست وارد ثالث ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت 1 - اوقاف و امور خیریه شمیران 2 - و. مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه --- /82 به استناد ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده‌های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه‌های فوق به ثبت رسیده است، اساسا صرفنظر از اینکه دعاوی اقامه شده از سوی خواهان‌های اصلی و طاری در ماهیت امر، نفیا یا اثباتا، وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد یا خیر؟ نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه که می‌گوید: «...هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن به حساب می‌آیند.» و این در حالیست که حسب مداقه در دادخواست اصلی، مبرهن می‌گردد خواهان اداره اوقاف و امور خیریه شمیران قید و اعلام شده است، در حالی که مطابق قانون یادشده، مشخصات موقوفه (یعنی موقوفه خانم ل.د.) به عنوان شخص حقوقی مستقل از اوقاف می‌بایست در مقام خواهان قید و اعلام شود که در مانحن‌فیه و با مداقه در پرونده امر ملاحظه می‌گردد ترتیبات فوق مراعات نگردیده‌ است. لهذا با وصف مراتب فوق، دادگاه دعاوی اصلی و طاری فوق را با توجه به استدلال مذکور مطابق با موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آنان اظهارنظر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر اداره اوقاف و امور خیریه شمیران به طرفیت و. به خواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/18 صادره از طریق شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مبنی بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه در دعوی خلع ید از یک قطعه باغ از پلاک... بخش --- تهران موضوع وقفنامه رسمی شماره... مورخ 1350/04/23 و سند تنفیذ وقفیت شماره... مورخ 1352/05/08 به لحاظ اینکه خواهان موقوفه خانم ل.د. قرار نگرفته می‌باشد، با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و عتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد، به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول دادرسی اشکال موجهی به نظر نمی‌رسد، با این وصف دادگاه ضمن رد اعتراض، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1379 رای به تایید صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رجاء - دوستعلی

منبع
برچسب‌ها