ماده 267 قانون مدنی

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

نشست های قضایی (21 مورد)