رای شماره 319 مورخ 1383/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 451/83

شاکی:رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت6/81/956 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 12 مهر 1383

شماره دادنامه: 319

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از صدور دادنامه شماره 102 مورخ 29/1/83 از این شعبه که در مورخه 6/4/83 به شهرداری کرج (تجدیدنظر خواه) ابلاغ گردیده مرجع یاد شده به شرح لایحه وارده به شماره 844 مورخ 18/5/83 و با ارائه تصویری از لیست نامه‌هایی که تحویل پست گردیده مدعی شده دادخواست تجدیدنظری خود را که با کلاسه ت6/81/956 در این شعبه ثبت گردیده در 23/6/81 تحویل پست نموده و نتیجتاً تجدیدنظر خواهی به عمل آمده داخل در مهلت قانونی می‌باشد. اینکه هر چند پاکت پستی مربوطه پیوست و ضمیمه اوراق و دادخواست تجدیدنظر خواهی نبوده و لذا این شعبه به هنگام صدور دادنامه فوق الذکر مرتکب اشتباهی نگردیده و بر اساس شماره و تاریخ ثبت دادخواست در واحد رایانه و ثبت دادخواست عمومی اقدام به اظهار نظر قضایی نموده ولی اینکه با ملاحظه مدرک ابرازی به نظر می‌رسد دادخواست تجدیدنظری شهرداری که با شماره 21198/93 مورخ 21/6/81 در آن مرجع ثبت گردیده در مورخه 23/6/81 تحویل پست گردیده فلذا دادخواست مورد بحث داخل در مهلت قانونی تسلیم گردیده بوده و با این وصف دادنامه صادره وسیله اینجانبان به مشخصه مذکور در فوق مبتنی بر اشتباه خواهد بود. با اعلام مراتب تقاضای طرح پرونده را در هیات عمومی دیوان می‌نمائیم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 5/6/81 به شهرداری کرج ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن اداره در تاریخ 23/6/81 و در مهلت قانونی از طریق پست سفارشی ارسال گردیده است. بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 102 مورخ 29/1/83 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه‌ت6/81/956 مشعر بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی محرز است. بدین جهت حسب تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احاله می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع