ماده 13 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین ‌نامه آن‌، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می ‌دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می ‌کند.