مرجع رسیدگی به دعوی ابطال عملیات ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال عملیات و جریان ثبتی در صلاحیت هیات نظارت ثبت مستقر در مرکز استان است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ر. ش.الف. و دیگران در دادخواستی به طرفیت آقای م. ش.الف. ابطال جریان ثبت و استقرار مالکیت مورث خود را خواستار شده‌اند. شعبه یازدهم دادگاه عمومی مشهد با رسیدگی به موضوع و ارجاع امر به هیات کارشناسی به موجب قرار شماره --- -- 1394/02/22 موضوع را از مصادیق بند 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت دانسته به شایستگی هیات نظارت از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. ر. خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی مشهد به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت مستقر در مرکز استان به شرحی که در قرار شماره --- -- 1394/02/22 آن دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به مودای خواسته خواهان‌ها که وجهه ادعا را عملیات و جریان ثبتی قرارداده‌اند صائب تشخیص می‌شود لذا به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

اعضای معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

محمدرضاخسروی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها