تأثیر سنوات ارفاقی در مبلغ مستمری بازنشستگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: به جهت عدم تعلق حقوق و مزایا به سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد، سنوات مذکور در تعیین مبلغ مستمری بازنشستگی محاسبه نمی شود.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین دعوی و مستندات ابرازی، نظر به اینکه ملاک پرداخت مستمری بازنشستگی مطابق با ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال 1379 و ماده 77 قانون تامین اجتماعی، حقوق و مزایای مستمر که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می‌گردد ظرف 2 سال آخر خدمت می‌باشد و مشارالیه در سال های آخر سنوات ارفاقی، حقوق و مزایایی دریافت نمی کند تا ملاک تعیین مبلغ مستمری بازنشستگی گردد، به علاوه اینکه به هنگام محاسبه مستمری، مابه التفاوت سنوات ارفاقی پرداخت و هر سال نیز افزایش سنواتی اعمال می‌گردد، بنابراین خواسته طرح شده فاقد محمل قانونی می‌باشد و مستندا به رای شماره --- - 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات ذکر شده، رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر است.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رحیمی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه برابر ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال 1379 و ماده 77 قانون تامین اجتماعی، حقوق و مزایای مستمر که در قبل کار به بیمه شده پرداخت می‌گردد ظرف دو سال آخر خدمت می‌باشد و در خصوص بازنشستگان پیش از موعد در مورد سنوات ارفاقی، حقوق و مزایایی دریافت نمی کنند تا ملاک تعیین مبلغ مستمری بازنشستگی [باشد] که رای شماره --- مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا و مفهوم می‌باشد، بدین لحاظ دادنامه تجدیدنظرخواسته که با این استدلال حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است، منطبق با موازین قانونی تشخیص و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارایه و ابراز نگردیده است،. علیهذا ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد مهری - محمدحسن پیرزاده

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها