مسیول نهایی وجه پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک گشایش کننده اعتبار با پرداخت وجه اعتبار می‌تواند به درخواست کننده اعتبار اسنادی و متعهد مراجعه نموده و نسبت به مطالبه وجه پرداختی اقدام کند؛ بنابراین درخواست کننده و متعهد مسئولیت تضامنی دارند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک ملی ایران بانمایندگی حقوقی آقای م. ح. به طرفیت 1 - شرکت فولادذوالفقار 2 - آقای ک. ف. باوکالت آقای ب. آقاخانلوبه خواسته مطالبه 10491484711 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه.به عقیده دادگاه تفسیرقراردادبانتیجه اصل برائت که همان تفسیربه سودمتعهداست بایدسازگاری داشته باشدبه عبارت بهترهرگاه دردامنه شمول تعهدتردیدشوداصل برائت اقتضای آن داردکه تفسیرقراردادبه گونه ای به عمل آیدکه دایره شمول تعهدمتعهدبی جهت گسترش نیابددرمانحن فیه قراردادمشارکت مدنی خریدکالا(اعتباراسنادداخلی)بین خواهان وخوانده ردیف اول منعقدگردیده وقراردادمذکوربه امضاخوانده ردیف دوم نرسیده است وخواهان نیزچنین ادعایی نداردوتعهدنامه مورخ 84/6/19 که مقررداشته:...کلیه تعهدات مربوط به سفارش شماره 48711602 - 84/6/15 به نام شرکت فولادذوالفقاربه عهده اینجانب ک. ف. می‌باشدتعهدواشتغال ذمه خوانده ردیف دوم به پرداخت وجه قراردادمشارکت مدنی قابل استنباط نیست لذابنا به مراتب فوق دادگاه نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مطروحه رافاقدوجاهت قانونی تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کندونسبت به خوانده ردیف اول نظربه اینکه تصویرمستندات ابرازی دلالت براشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه به میزان خواسته داردونظربه اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی درجلسه دادرسی حضورنیافته ودلیل ومدرکی که مبین ایفای تعهدوبرائت ذمه باشدارائه ننموده است دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت فولادذوالفقار)به پرداخت مبلغ 10491484711 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 315144541 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله نماینده قضایی وخسارات تاخیر تادیه قراردادی ازتاریخ 93/12/1 تازمان وصول برمبنای نرخ قرارداددر حق خواهان صادرمی کند.رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226401038 مورخه 1394/10/30 صادر ه ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه بانک ملی ایران نسبت به دعوی مطروحه به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی ک. ف. (تجدیدنظر خوانده) با شرکت فولاد ذوالفقار به پرداخت مبلغ 10/491/484/711 ریال موضوع گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی تحت شماره 840011 با انضمام کلیه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است و دادگاه قبل از ورود به ماهیت لازم است نکاتی را در مورد گشایش اعتبار بیان نماید زیرا که اولا اعتبار اسنادی یا LC یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کاربرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می‌باشد که انجام آن بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل های متعددی وضع شده است که عبارت از urc 323 - ucp 500 - ,ucp 600 می‌باشند ثانیا به موجب ماده 2 مقررات متحد الشکل UCP 600 اعتبارات اسنادی (DOCUMENTARY CREDIT)اینگونه تعریف شده است ((اعتبار یعنی هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است)) بنابراین مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (ISSUING BANK) قطعی و برگشت ناپذیر می‌باشد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده باشرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد.ثالثا اعتبارات اسنادی یا LC دارای ویژگی های مخصوص به خود است که عبارتنداز 1 - تعهد گشاینده ! که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می‌باشد 2 - مقررات جهان شمول که با گشایش اعتبار مقررات متحدالشکل UCP 600 بر آن استقرار داشته و تحت شمول آن قرار می‌گیرد.رابعا اطراف دخیل درگشایش اعتبارعبارتند از: بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی(ISSUING BANK) ذی نفع اعتبار(BENEFI CIARY) بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی (ADVISING BANK)بانک تایید کننده (CONFIRMING BANK)بانک تعیین شده (NOMINATED BANK)درخواست کننده(APPLICANT)می باشند.خامسا اعتبارات اسنادی دارای تنوع زیاد می‌باشد که به دو گروه قابل تقسیم می‌باشندکه دسته اول در مقررات UCP 600 بدان اشاره شده است که عبارتند از 1 - اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر 2 - اعتبار اسنادی تایید شده 3 - اعتبار اسنادی دیداری 4 - اعتبار اسنادی مدت دار 5 - اعتبار اسنادی قبولی 6 - اعتبار اسناد معامله 7 - اعتبار اسنادی قابل معامله 8 - اعتبار اسنادی قابل استفاده نزد هر بانکی 9 - اعتبار اسنادی ضمانتی.دسته دوم که مشمول UCP 600 نبوده و به آنها اشاره نشده است که شامل 1 - اعتبار اسنادی مستقیم یا یک بانکی 2 - اعتبار اسنادی اتکایی 3 - اعتبار اسنادی متقابل 4 - اعتبار اسنادی تنخواه 5 - اعتبار اسنادی با عبارت قرمز 6 - اعتبار اسنادی داخلی ریالی که در دوسیه مطمح نظر اعتبار اسنادی گشایش یافته از نوع اعتباراسنادی داخلی ریالی می‌باشد که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه 60/1035 مورخه 1385/02/16 بند((ز)) بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده گشایش اعتباراسنادی به ریال جهت واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه به نفع صادر کنندگان به جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات اسنادی این تفاوت را دارد که ارز اعتبار ریال ایران است یعنی ذی نفع در قبال ارا ئه اسناد بدون مغایرت در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت وجه اسناد راطبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود حال با مقدمه بیان شده در رابطه با موضوع حادث شده در پرونده مطمح نظر اعلام می‌دارد یکی از پیش نیازهای گشایش اعتبار اسنادی LC ثبت سفارش می‌باشد که طبق مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 شمسی کلیه وارد کنندگان کالا اعم از دولتی یا غیر دولتی باید برای ثبت سفارش واردات کالا منحصرا به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند که مدارک لازم برای ثبت سفارش سه نسخه پروفرما اینویس- کارت بازرگانی معتبر و هفت نسخه اوراق ثبت سفارش تایپ شده و تکمیل شده می‌باشد که در فرایند گشایش اعتبار داخلی شماره 840011 مورخه 1386/06/19 ثبت سفارش ارائه شده به شماره 48711602 مورخه 1384/06/15 به نام شرکت فولاد ذوالفقار بوده است که بر اساس آن بانک گشایش کننده مبادرت به گشایش LCنموده است که تجدیدنظرخوانده ک. ف. به موجب تعهد مورخه 1384/06/19 کلیه تعهدات مربوط به ثبت سفارش شماره 48711602 را عهده دار گردیده است سادسا با توجه به اینکه تعهد بانک گشایش کننده برگشت ناپذیر بوده در موعد مقرر نسبت به پرداخت وجه اعتبار به ذی نفع اعتبار اقدام نموده و با پرداخت وجه اعتبار این حق برای بانک متصور بوده که به درخواست کننده اعتبار اسنادی و متعهد مراجعه نموده و نسبت به مطالبه وجه پرداختی اقدام نماید که مشارالیه (بانک)بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است سابعا ایراد ودفاع تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه درآن مقطع که مبادرت به امضا تعهد نامه نموده گشایش صورت نگرفته بوده و ضمانت دینی که ایجاد نشده صحیح نبوده است وارد نمی‌باشد زیرا همانگونه که بیان شد پیش مقدمه گشایش اعتبار ثبت سفارش و ارائه پروفرما می‌باشد که با ارائه آن در آن مقطع و در تعقیب آن گشایش اعتبار سبب دین ایجاد شده بوده است.به لحاظ آنکه پیش فاکتوریا همان پروفرما اینویس سندی است که فروشنده پس از مذاکرات و مکاتبه اولیه با توافق خریدار جهت تایید سفارش خریدار صادر می‌نماید که با اصدار آن و ارائه به وزرات بازرگانی و صدور ثبت سفارش و ارائه به بانک گشایش اعتبار یا LCصورت گرفته است ومسئولیت تضامنی مشارالیه در جهت پرداخت وجه اعتبار با پذیرش آن به موجب تعهد نامه مورخه 1384/06/19 هویدا و ظاهر گردیده و مسئولیت وی شروع شده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت تجدیدنظر خوانده به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 10/491/484/711 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 1393/12/01 بر مبنای توافق قراردادی به ماخذ روزانه 2/099/958 ریال صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع
برچسب‌ها