ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.
تبصره 1- سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره 2- در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.