ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (34 مورد)

نشست های قضایی (18 مورد)