رای شماره 402 مورخ 1381/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 398/81

شاکی: رییس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت10/81/546 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 6 بهمن 1381

شماره دادنامه: 402

مقدمه: رئیس ومستشار شعبه دهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، آقای حمید جلیل‌زاده خویی شکایتی بر علیه وزارت علوم و تحقیقات وفناوری به خواسته رسیدگی و اصدار حکم به الزام خوانده به اعطای پایه‌های 17 و18 و 19 پرداخت پاداش پایان خدمت تقدیم دیوان نموده ‌است. پرونده متشکله در شعبه هفدهم دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم به ورود شکایت به شرح دادنامه شماره 1102 مورخ 1380/07/12 صادر گردیده‌ است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده تجدیدنظرخواهی به شعبه دهم ارجاع گردیده و به شرح دادنامه شماره 501 مورخ 1381/09/18 در مورد اعطای پایه‌های 17 و18 و 19 دادنامه صادره از شعبه هفدهم در این قسمت فسخ و حکم به رد شکایت صادر گردیده ولی در مورد پاداش پایان خدمت به تصور اینکه تجدیدنظر خوانده مشمول مقررات لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمین که بازنشسته می‌شوند مصوب 1359/02/20 شورای انقلاب می‌باشد حکم به پرداخت پاداش پایان خدمت به استناد لایحه قانونی مذکور و حداکثر دو ماه و به مبلغ یکصد و شصت هزار ریال صادر نموده و تجدیدنظرخواهی وزارت علوم و فناوری در این مورد مردود اعلام نموده ‌است. پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظر خوانده با مراجعه به شعبه اعلام نموده است که در سال 1378 بازنشسته گردیده و در نتیجه مشمول پاداش موضوع بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 می‌باشد و در تطبیق مورد خواسته با قانون اشتباهی رخ داده ‌است. با توجه به مراتب فوق و اینکه اعتراض و ایراد مشارالیه موجه می‌باشد و در اصدار دادنامه شماره 501 مورخ 1381/09/18 از نظر تطبیق مورد با قانون از طرف شعبه دهم تجدیدنظر دیوان اشتباهی به وقوع پیوسته‌ است و با عنایت به اینکه اعتراض نامبرده نیز در مهلت قانونی می‌باشد مستنداً به تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد ضمناً تاریخ ابلاغ بازنشستگی 1378/09/08 با تاریخ اجرای 1377/10/01 می‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه مورخ 1381/10/12 آقایان رئیس ومستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان و اینکه لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته می‌شوند، ‌مصوب 1359 شورای انقلاب موضوع پرداخت پاداش به مناسبت بازنشستگی به مدت 2 ماه و حداکثر تا میزان 1600 ریال در زمان بازنشستگی شاکی نافذ و معتبر نبوده‌ است و نظر به استحقاق او به برخورداری از پاداش پایان خدمت براساس مقررات معتبر در تاریخ بازنشستگی او،‌ وقوع اشتباه در دادنامه قطعی شماره 501 مورخ 1381/09/18 در پرونده کلاسه ت10/81/546 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محرز است بنابراین مستنداً‌ به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 دادنامه فوق‌الذکر نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به شعبه اول تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع