ذینفع در مطالبه وجه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه وجه چک، هرچند گواهینامه عدم پرداخت چک موضوع دعوی به نام شخصی به غیر از خواهان صادر شده باشد، ولی خواهان که در حال حاضر چک در ید وی بوده، به‌ عنوان دارنده و ذینفع دعوی محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به ‌طرفیت خوانده به ‌خواسته مطالبه مبلغ 1 . 200 . 000 . 000 ریال بابت چک شماره... به‌ علاوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه دارنده چک مذکور برابر مفاد گواهینامه عدم پرداخت دارنده چک شناخته نشده به استناد بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/07/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای س.م. با وکالت آقای م.ب.ه. و آقای ع.ب. به خواسته 1 . 200 . 000 . 000 ریال بابت چک شماره... و خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی اشعار دارد مخالف قانون مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هرچند چک موصوف برابر گواهینامه عدم پرداخت به نام آقای ف.الف. برگشت خورده است لیکن در حال حاضر چک در ید خواهان بوده و مشارالیه به‌ عنوان دارنده محسوب می‌گردد ثانیا خواهان با تمسک به چک مبحوث‌عنه دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند ثالثا مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم محاکم دادگستری می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین و هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در دوسیه مطمح‌نظر محکمه نخستین هیچ‌گونه تحقیقی در رابطه با چک متنازع‌فیه و نحوه واگذاری آن انجام نداده است از اینرو دادگاه مستندا به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کریمی- قیصری

منبع
برچسب‌ها