ماده 23 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی‌ ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.