فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوای راجع به وقف

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرار عدم استماع دعوای صادرشده در خصوص اصل وقف قابل فرجام خواهی است.

رای خلاصه جریان پرونده

این است که آقای م.ن. به وکالت از آستان قدس رضوی دادخواستی به خواسته ی اثبات وقفیت و ابطال پلاک... مجزی شده از... فرعی از --- اصلی واقع در... بخش --- ثبت اصفهان به طرفیت خانم ب.ح. فرزند ح تقدیم محاکم عمومی اصفهان و اظهار داشته به استناد دادنامه شماره --- - 1319/11/29 شعبه چهارم و دادنامه شماره --- - 1324/02/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره --- - 1361/02/23 دادگاه مدنی و نامه شماره 3/5527 - 1378/10/29 ثبت پلاک فوق الذکر در فردوان قرار دارد و 52 حبه از 72 حبه روستای مزبور محکوم به وقفیت است پلاک مذکور نیز در محدوده فردوان است لذا درخواست ابطال سند صادره به نام خوانده به نسبت و میزان سهم موقوفه را دارد. با ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و رفع نقص از دادخواست شعبه از ثبت وضعیت ثبتی پلاک موردنظر را استعلام و با توجه به علم شناسایی خوانده در نشانی اعلامی در دادخواست مشارالیها از طریق نشر آگهی دعوت شده است و جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان در تاریخ 27/5/90 تشکیل و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و با واریز دستمزد کارشناس انتخاب و مشارالیه به علت عدم حضور متداعیین و عدم ارائه اسناد و مدارک در نظریه یک صفحه ای خویش پس از شرح جریان ثبتی ملک رقبه متنازع فیه را آپارتمان واقع در طبقه زیرزمین با پلاک... بخش --- ثبت اصفهان که ذیل دفتر... املاک ثبت و از پلاک... تفکیک و به مساحت 109/25 متر مربع به انضمام انباری به مساحت 6/54 متر مربع و پارکینگ به مساحت 12/5 متر مربع و به قدرالحصه از مشاعات به نام آقای ح.ر. فرزند م ثبت شده است. وکیل اوقاف طی لایحه ای اعلام کرده طی سند شماره 79737 - 8/7/87 دفتر... اصفهان ملک از ر به خانم خوانده منتقل گردیده و تصویر سند مذکور را ارایه و پیوست پرونده شده که حاکی است پلاک موردنظر یک واحد مسکونی است. دادگاه با وصول پاسخ استعلام ثبتی و اینکه دادخواست متوجه اعیانی است نه عرصه و به استناد نظریه کارشناسی و اینکه دلیلی بر وقفیت پلاک ارایه نشده قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است، مطالب لایحه تجدیدنظرخواه از دادنامه تکرار مطالبی است که در دادخواست ذکرشده و مدعی شده با عنایت به وقفیت پلاک اصلی به نسبت 52 حبه از 72 حبه پلاک های فرعی مجزی شده نیز به همین نسبت وقف می‌باشد ولی مرجع تجدیدنظر با این استدلال که آنچه که میتواند وقف باشد عرصه است و نه اعیان که جدیدالاحداث است و دادنامه در مورد ابطال سند قطعی و در مورد عدم وقفیت قابل فرجام خواهی و نتیجتا قرار عدم استماع دعوی را تایید کرده است. لایحه حین الشور قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه شماره --- - 30/2/92 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه فرجام خواه به استناد وقفیت 52 حبه از 72 حبه قریه فردوان و ثبت مشاعی املاک روستا و بدون لحاظ مفروز الرعیه بودن اراضی آن و بدون توجه به فروق بین اشاعه ثبتی و عرفی خارجی مدعی مالکیت وقف به نسبت سهام به اعیانی مورد تملک فرجام خوانده است و استدلال دادگاه نیز مبنی بر اینکه عرصه متعلق وقفیت است و نه اعیان موجه و صائب است دلیلی نیز که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض دادنامه فرجام خواسته شود ارایه نگردیده لذا با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - علیزاده

منبع
برچسب‌ها