اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحینحوه اعتراض به گزارش اصلاحی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرچند گزارش اصلاحی صادره از دادگاه واجد آثار اجرایی حکم است، ولی عنوان رای اعم از قرار و یا حکم را نداشته و از ویژگی های رای مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام، اعاده دادرسی و سایر طرق اعتراض به آن برخوردار نیست؛ بلکه در قالب عقد صلح بوده و هر شخصی که ادعایی نسبت به آن دارد، می‌تواند بطلان آن را از دادگاه درخواست کند و اعتراض ثالث نسبت به آن مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/16

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان به نام شرکت تعاونی رشد عمران گستر به مدیر عاملی ابوالفضل م. ی به طرفیت خواندگان به نامهای م. ه.پ.ب.و. و ع.الف. ه.پ.ب.و. و م. د.د.الف. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه به شماره 9409970250500383 مورخه 94/5/10 صادره از سوی این شعبه و ابطال گزارش اصلاحی و پرداخت هزینه دادرسی مقوم به مبلغ 51000/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی ودادنامه مزبور نظر به اینکه دادنامه مزبور بر اساس موازین قانونی اصدار یافته و خدشه ای بر آن وارد نبوده وقرارداد مستند دعوی خواندگان (خریداران) نسبت به موضوع معامله دلالت بر التزام وقوع بیع دارد و دعوی خواهان مبنی بر اینکه خوانده ردیف سوم (م. د.د.الف.)اقدام به کلاهبرداری و فروش مال غیر نموده به لحاظ بلادلیل بودن و عدم ارائه احکام قضایی در این راستا مردود بوده و همچنین ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده ردیف سوم بدون اذن شرکت مبادرت به فروش موضوع معامله نموده واهی و بی اساس بوده زیرا قرارداد مستند دعوی خواندگان (خریداران) دلالت بر اذن و اجازه خوانده ردیف سوم در موضوع معامله دارد و مهر شرکت هم موید این مطلب می‌باشد و سایر ادعای وی در لایحه تقدیمی با توجه به اصل لزوم عقود و تعهدات و احراز وقوع بیع و بلادلیل بودن ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد مع الوصف دادگاه به لحاظ بلادلیل بودن دعوی مطروحه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان راصادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی شهرری- قربان نوروزیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی رشد عمران گستر به طرفیت آقایان م. د.د.الف.، م. و ع.الف. ه.پ.ب.و. از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/16 صدره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن دعوی اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/10 آن شعبه مردود اعلام گردیده وارد است زیرا دادنامه فوق در قالب گزارش اصلاحی صادر و متداعیین اختلافات خود را مصالحه نموده‌اند بدیهی است هرچند گزارش اصلاحی صادره از دادگاه واجد آثار اجرایی حکم می‌باشد ولی عنوان رای اعم از قرار و یا حکم را نداشته و از خصایص رای مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام، اعاده دادرسی و سایر طرق اعتراض به آن برخوردار نیست و در قالب عقد صلح موضوع مواد 752 به بعد قانون مدنی قرار دارد و از آن جا که عقد محسوب می‌شود لذا هر شخصی که ادعایی نسبت به آن دارد مانند ادعای مالکیت به مورد صلح بین مصالحین و یا فقدان شرایط صحت عمومی معاملات و یا شرایط اختصاصی عقد صلح می‌تواند بطلان آن را از دادگاه درخواست نماید و مقنن در این مواد، موارد بطلان را نیز پیش بینی نموده، علیهذا طرح دعوی به کیفیت اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی موافق قانونی نبوده و دادگاه به استناد مواد 2 ، 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به 752 به بعد قانون مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد.رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

منبع
برچسب‌ها