نظریه مشورتی شماره 7/95/2722 مورخ 1395/10/25

تاریخ نظریه: 1395/10/25
شماره نظریه: 7/95/2722
شماره پرونده: 9881-1/168-95

استعلام:

1- چنانچه به تشخیص مقام تعقیب تحقیقات مقدماتی کامل باشد آیا نیازی به اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم می‌باشد؟
2- در صورت اعتقاد به لزوم اخذ دفاع و آخرین دفاع نیازی به صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح پرونده در دادگاه کیفری صالح، مستلزم توافق بازپرس و دادستان در احراز بزهکاری متهم است که این امر با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و موافقت دادستان با آن امکان‌پذیر است، بنابراین اخذ آخرین دفاع هم لازم است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)