مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ارش البکاره

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در جریان رسیدگی به اتهام زنا در دادگاه کیفری، ارش البکاره مطالبه نشده باشد، با توجه به اینکه پس از صدور رای، دادگاه کیفری فارغ از رسیدگی می‌باشد و دعوای مطالبه ارش البکاره، صرفا دعوایی حقوقی است و جنبه کیفری ندارد، رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه حقوقی است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خواهان خانم ز. ق.، به طرفیت خوانده الف. ن.ک.الف.، به خواسته ارش البکاره نظر به اینکه موضوع مطروحه درصلاحیت دادگاه کیفری است به استناد مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی دادگاه کیفری تهران صادره واعلام می‌گردد. مقرر است دفترپرونده با حفظ بدل از آمار موجودی کسر و به مرجع محترم مذکور ارسال ومراتب به اطلاع خواهان رسانده شود.ضمنا درخصوص تامین خواسته با توجه به قرار صادره اقدامی متوجه دادگاه نیست از آمار کسر گردد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران

محمدرضا فرقانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

دراین پرونده آقای ر.الف. ر.ز. به وکالت ازطرف خانم ز. ق. دادخواستی به خواسته مطالبه ارش البکاره مقوم به مبلغ 51000000 ریال به طرفیت آقای الف. ن.ک.الف. تقدیم محاکم عمومی تهران نموده پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع شده وشعبه مذکور رسیدگی به دعوی مطروحه رادرصلاحیت دادگاه کیفری تهران تشخیص وبه موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/14 قرارعدم صلاحیت خود به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری تهران صادرنموده پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شده شعبه مذکورنیزرسیدگی به دعوی مطروحه رادرصلاحیت محاکم حقوقی(خانواده) تشخیص وقرارعدم صلاحیت خودبه صلاحیت محاکم مذکورراصادرکرده وباتحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به مرجع تجدیدنظرارسال وبه این شعبه ارجاع شده است نظربه اینکه به موجب دادنامه های صادره ازدادگاه کیفری استان تهران ودیوانعالی کشور(مستنددعوا) خوانده دعوا ازاتهام زنای به عنف تبرئه وبه اتهام زنای غیرعنف محکوم شده است به همین سبب وظاهراٌ به سبب عدم مطالبه ارش البکاره دردادنامه های مذکور درمورد آن اظهارنظرنشده است بنابراین درحال حاضر دادگاه کیفری صادرکننده رای مزبور فارغ ازرسیدگی است وچون دعوی مطروحه صرفاٌ دعوای حقوقی است وجنبه کیفری ندارد لذا به هیچ وچه رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم کیفری نیست ازطرفی امورودعاوی که رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه خانواده است درماده 4 قانون حمایت خانواده درهیجده بند احصاء شده ودعوی مطروحه دراین پرونده با هیچ یک ازبندها ومواردمذکورمنطبق نیست درنتیجه صرفنظرازقابل استماع بودن یا نبودن دعوی مطروحه رسیدگی به ان درصلاحیت دادگاه حقوقی است که صلاحیت عام دارد به همین سبب با استناد به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی رای به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها