نظریه مشورتی شماره 7/97/2894 مورخ 1397/11/06

تاریخ نظریه: 1397/11/06
شماره نظریه: 7/97/2894
شماره پرونده: 97-168-2894

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی 1392 گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد، بنابراین در فرض سوال که شاکی (شخص الف) در اجرای بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا (که مبتنی بر گذشت مشروط) است اعتراض می‌نماید، دادگاه ذیصلاح در صورت احراز مشروط بودن گذشت شاکی، با توجه به این که گذشت مذکور واجد وصف قانونی لازم جهت ترتیب اثر نیست، با عنایت به مواد 274 و 277 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضمن نقض قرار موقوفی تعقیب صادره (به جهت منطبق با قانون نبودن آن)، چنانچه تحقیقات انجام شده در پرونده ذیربط را از هر حیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می‌نماید، در غیر این صورت (ضمن نقض قرار موصوف)، پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی (صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات لازم) به دادسرا اعاده می‌نماید./

منبع