نظریه مشورتی شماره 7/95/1250 مورخ 1395/05/27

تاریخ نظریه: 1395/05/27
شماره نظریه: 7/95/1250
شماره پرونده: 865-1/168-95

استعلام:

س: آیا مطابق ماده 300 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو مکلف است نماینده دادستان را برای وقت رسیدگی دعوت نماید یا اینکه این دادگاه مخیر است در هر جرمی که ضروری دانست نماینده دادستان را دعوت نماید در جرایم اطفال و نوجوانان چطور.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- آنچه از مفاد ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستفاد می‌گردد این است که حضور دادستان در جلسات دادگاه کیفری دو اختیاری است مگر اینکه، دادگاه حضور وی را ضروری تشخیص دهد، نظر به اینکه استفاده از این اختیار مستلزم اطلاع دادستان از وقت رسیدگی است و این امر با ابلاغ وقت رسیدگی محقق می‌شود، به ویژه آنکه دفاع از کیفرخواست حقی است برای دادستان که استفاده از این حق مستلزم ابلاغ وقت به وی می‌باشد، بنابراین در مواردی که حضور دادستان اختیاری است نیز، ابلاغ وقت رسیدگی به وی ضروری به نظر می‌رسد.
2- الف: با توجه به تصریح ماده 412 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه اطفال و نوجوانان باید، وقت رسیدگی را به دادستان ابلاغ نماید.
ب: نظر به اینکه حسب صراحت تبصره یک ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در واقع شعبه‌ای از دادگاه کیفری یک است و به تصریح قسمت اخیر ماده 300 آن قانون حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک الزامی است، لذا، حضور دادستان در پرونده‌های دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز الزامی است.

منبع