رای شماره 128 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 447/81

شاکی: آقای فرخ برزیده و غیره

موضوع: ابطال مصوبه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

تاریخ رای: یکشنبه 25 خرداد 1382

شماره دادنامه: 128

مقدمه: شاکی متعاقب دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای عالی جامعه حسابداران به خواسته ابطال مصوبه شواری عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و اجرای مصوبه مورخ 1381/07/13 هیات وزیران دایر بر شناسائی اعضای هیات علمی دانشگاهها به عنوان حسابدار رسمی شاغل طی نامه مورخ 1382/03/13 اعلام داشته‌اند، جامعه حسابداران رسمی ایران شرایط اینجانب و سایر شکات را به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه و هم زمان عضویت در جامعه به صورت حسابداران رسمی شاغل را پذیرفته است و مشکل اینجانبان حل شده است. بدینوسیله ضمن اعلام انصراف از شکایت مطروحه درخواست می‌نماید تا نسبت به ختم پرونده اقدام مقتضی معمول گردد. شایان ذکر است که جامعه حسابداران رسمی مصوبه خاصی صادر نکرده بود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه شاکی به شرح لایحه مورخ 1382/03/13 از اعتراض خود صرفنظر کرده و اعلام داشته که مصوبه‌ای در خصوص مورد صادر نشده است و وجود ندارد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض او در قلمرو قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع