مرجع رسیدگی به دعوی الزام به تخصیص انشعاب ونصب کنتوربرق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرکت های توزیع نیروی برق، زیرمجموعه وزارت نیرو و دولتی محسوب می‌شوند و رسیدگی به دعوی الزام آنها به تخصیص انشعاب و نصب کنتور برق، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای خلاصه جریان پرونده

دراین پرونده آقای الف. ح. به طرفیت مدیریت اداره توزیع برق شهرستان لاهیجان دادخواستی به خواسته اداره مذکوربه الزام به تخصیص انشعاب ونصب کنتوربرق تقدیم محاکم عمومی حقوقی شهرستان لاهیجان کرده است که به شعبه دوم ارجاع شده است وشعبه مذکورپس از انجام یکسری تحقیقات به موجب دادنامه شماره --- - 93/4/30 اداره مذکور را محق تشخیص وخواسته خواهان را مردود اعلام کرده است که مورد تجدید نظرخواهی خواهان قرارگرفته وبه موجب رای شماره --- - 93/9/29 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گیلان ضمن نفی صلاحیت محاکم دادگستری ونفی صلاحیت خود، صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام نظرکرده است پس از وصول پرونده به این مرجع به موجب رای شماره --- - 93/11/27 صادرشده از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری صلاحیت خود را نپذیرفته وبا حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای غلام ح. حیدری عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت حادث شده بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شرحی که درقرارهای صادرشده ازمراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است نظربه اینکه مطابق بند سوم قانون استقلال شرکتهای توزیع برق، شرکتهای مذکور علی رغم استقلال بایستی درچهار چوب قوانین ومقررات وزارت نیروبه عنوان شرکتهای زیرمجموعه آن وزارت و تحت نظارت شرکت توانیر وابسته به دولت اداره شوند، لذا دولتی محسوب و مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی وتشکیلات دیوان عدالت اداری نظر شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گیلان صائب است و با اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌نماید.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

بلادی - حیدری

منبع

عناوین و برچسب‌ها